richtmyer_meshkov.json
richtmyer_meshkov_2048x2048x1920_uint8.raw